VEILIGHEID, WELBEVINDEN, EXAMENAANGELEGENHEDEN, PRIVACY

Door het College van Bestuur is een kaderregeling Veiligheid vastgesteld, waarvan de integrale tekst op de school van uw kind ter inzage ligt. Deze regeling bevat een groot aantal protocollen, waaronder die van de Klachtenregeling, het anti-pestbeleid, de inrichting van de zorgstructuur en het veiligheidsbeleid. Gezien het belang ervan, wordt onderstaand op hoofdlijnen nader ingegaan op een aantal van deze protocollen. Tevens treft u de gegevens aan van de beide vertrouwenspersonen van de stichting.

KLACHTAFHANDELING

Onderstaand wordt samengevat aangegeven hoe te handelen als er verschil van mening bestaat tussen bij het onderwijs betrokken personen. De volledige klachtenregeling staat op de website van de stichting en ligt voor iedere belanghebbende op school ter inzage.

Klachten – Algemeen

De kring van personen waartegen een klacht kan worden ingediend is beperkt tot medewerkers van de stichting en ouders en leerlingen voor zover deze leerling zijn of waren van een van de scholen. Hierbij kan gedacht worden aan docenten, directieleden, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen, ex-leerlingen, ouders, voogden, verzorgers, leden College van Bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school. Klachten over ouders onderling of over leerlingen onderling zijn van deze regeling uitgesloten.

De gangbare procedure is dat klager zich direct wendt tot degene tegen wie de klacht gericht is en eerst probeert de klacht in intern overleg tot een oplossing te brengen. Indien dat niet lukt kan klager zich wenden tot de schooldirectie. In bijzondere gevallen kan men zich wenden tot het bestuur van de stichting. Op iedere school is een contactpersoon werkzaam, die klager kan helpen de juiste weg te vinden bij het indienen van een klacht. Soms geven klagers er de voorkeur aan hun klacht te bespreken met een van de externe vertrouwenspersonen van de stichting. De namen en nadere gegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn hieronder vermeld. De externe vertrouwenspersoon kan de klager adviseren over de wijze hoe te handelen bij het indienen van een klacht. Eventueel kan de externe vertrouwenspersoon als mediator optreden bij het oplossen van de klacht.

 

De afhandeling van een klacht dient binnen redelijke termijn te geschieden. Een klager dient voor de afhandeling van zijn klacht de beschikking te hebben over de noodzakelijke informatie. Tevens dient klager in de gelegenheid te worden gesteld zijn klacht nader toe te lichten. Indien een klachtafhandeling op de hierboven beschreven wijze niet tot een oplossing leidt, kan klager zijn klacht voorleggen aan de klachtencommissie waarbij SVO|PL is aangesloten. De gegevens van de klachtencommissie staan hieronder vermeld. In de regel verklaart de commissie zich niet-ontvankelijk, indien de klacht niet eerst op school- of stichtingsniveau is behandeld. De commissie is onafhankelijk. Een klager kan zich bij het indienen van een klacht bij de commissie indien gewenst laten bijstaan door de externe vertrouwenspersoon. Kort gezegd is de procedure bij de commissie als volgt. Nadat klager schriftelijk zijn klacht heeft ingediend en aangeklaagde een verweerschrift heeft ingediend, vindt een mondelinge behandeling plaats. De commissie geeft vervolgens haar oordeel en deelt dit aan klager en aangeklaagde mede. De commissie kan aan haar oordeel aanbevelingen koppelen. De procedure bij de klachtencommissie is beschreven in de klachtenregeling, die op de website van de stichting staat. Nadere informatie over de procedure bij de klachtencommissie is te vinden in het reglement van de klachtencommissie zelf. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Tegen het advies is geen hoger beroep mogelijk. Over de conform het klachtrecht te volgen procedure zullen in voorkomende gevallen de directieleden van de school alsmede de contactpersoon van de school en de externe vertrouwenspersoon alle informatie kunnen verstrekken.

Klachten over seksuele intimidatie

De behandeling van klachten over seksuele intimidatie vindt, op dezelfde wijze plaats als de behandeling van andere klachten. Dat wil zeggen dat ook in dezen eerst de interne weg gevolgd dient te worden alvorens naar de klachtencommissie te gaan. Gezien de bijzondere aard van deze klachten zijn op elke school interne vertrouwensperso(o)n(en) aanwezig, die als eerste aanspreekpunt kunnen functioneren. De school is verplicht van dergelijke klachten melding te maken bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan voor leerlingen en personeelsleden die het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie een klankbordfunctie vervullen en hen desgewenst begeleiden bij de verdere afhandeling van hun klacht (tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)).

Klokkenluidersregeling

SVO|PL acht het van belang dat haar werknemers en leerlingen en ook externen (zoals bijvoorbeeld ouders van leerlingen, leveranciers e.d.) op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie, waarbij zij betrokken zijn. Uitgangspunt hierbij is dat het intern melden van een misstand dient te worden gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie. Het begrip “misstand” definiëren wij als: feiten of situaties waarbij een organisatorisch, persoonlijk of maatschappelijk belang in het geding is, dan wel kan komen, en die binnen de invloedssfeer van de organisatie voorkomen. Denk hierbij aan gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu.

Tegelijkertijd kan er ook sprake zijn van strafbare feiten, schending van de wet- en regelgeving, onethisch gedrag, misleiding van justitie, overheid of het publiek, dan wel het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of situaties. De SVO|PL stelt zich daarbij principieel op het standpunt dat een dergelijke melding serieus wordt onderzocht, waarbij voorkomen dient te worden dat de te goeder trouw handelende medewerker of leerling wordt benadeeld in zijn positie bij de organisatie.
Het moet overigens duidelijk zijn dat deze regeling uitdrukkelijk niet is bedoeld voor het melden van persoonlijke klachten door werknemers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden, of het uiten van kritiek op de door de directie gemaakte beleidskeuzes. De SVO|PL heeft dan ook een Regeling vastgesteld inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Deze regeling ligt ter kennisneming op de school en is te raadplegen op de webpagina van de school.

DE COMMISSIE VAN BEROEP EINDEXAMENAANGELEGENHEDEN (zie Examenreglement) Klachten over sancties genomen door de schooldirectie in geval van een onregelmatigheid (bv. fraude of ongeoorloofde absentie) begaan door een examenkandidaat bij enig onderdeel van het examen, worden behandeld door de Commissie van beroep bij examens. Deze klachten kennen een speciale klachtafhandeling. Een kandidaat/ouder dient binnen drie dagen na bekendmaking van de sanctie in beroep te gaan bij de Commissie van beroep bij examens. De leden van deze commissie worden benoemd door het bevoegd gezag van de stichting. De commissie is exclusief bevoegd inzake geschillen op voornoemd terrein. Men kan met deze klachten niet naar de klachtencommissie. Iedere eindexamenkandidaat ontvangt van de schoolleiding nadere informatie over de werkwijze van de Commissie van beroep bij examens. Zie verder het examenreglement.

Externe vertrouwenspersonen:

Mevrouw B. Slangen             De heer mr. C.M.Kuikman

Silhof 39                                Schovetweg 70

6418 JV Heerlen                    6471 JR Eygelshoven

045-5426486                          045-5322261

06-81910603

b.slangen@ziggo.nl                kuikman@home.nl

 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Postbus 85191

3508 AD te Utrecht

Telefoon 030-2809590

Fax. 030-2809591

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Website: www.onderwijsgeschillen.nl

 

Klokkenluiderscommissie SVO|PL:

p/a Akerstraat 85-87, 6417 BK Heerlen, onder vermelding van “vertrouwelijk en persoonlijk”

Email: klokkenluiderscommissie@svopl.nl

 

Commissie van beroep eindexamenaangelegenheden

p/a Bestuursbureau Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85-87

6417 BK Heerlen

E-mail: info@svopl.nl

Het klachtentraject

Downloaden (PDF, 4KB)

Wet Bescherming Privacy

Privacybescherming gegevens van leerlingen.

Om haar werk goed te kunnen verrichten, dient de stichting te beschikken over een groot aantal gegevens van uw kind(eren). Alle gegevens worden opgeslagen in het (school)dossier van elke leerling. Dit dossier is deels gedigitaliseerd en deels in papieren versie aanwezig. De stichting draagt zorg voor een afdoende beveiliging van al deze gegevens. Zo is de toegang tot gedigitaliseerde bestanden beveiligd met wachtwoorden en wordt het papierendossier opgeborgen in afgesloten kasten, die uitsluitend door daartoe geautoriseerde medewerkers geopend kunnen worden.

 Alle scholen van de Stichting SVO|PL hanteren een Privacyreglement Leerlinggegevens, waarin de bescherming van de privacy is geregeld en vastgelegd. Dit reglement heeft de instemming van de GMR van de Stichting en van de MR van elke school.

 U heeft als ouder (c.q. verzorger) het recht op inzage en eventueel correctie van de persoonsgegevens van uw kinderen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek in dienen bij de directeur/rector van de school van uw kind. Afhandeling van uw verzoek zal plaatsvinden volgens de regels van het vastgestelde privacyreglement, dat in te zien is op onze website: www.svopl.nl

 

 

.

 

Direct naar