Missie

Het Beroepscollege levert trotse, zelfbewuste en tevreden leerlingen af. Deze leerling is in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leerproces. Het Beroepscollege bereidt de leerling voor op een vervolgopleiding, werken, wonen, vrije tijd in de eigen regio en goed burgerschap in breder perspectief. Dit doet het Beroepscollege door:

> de leerling en zijn toekomst in de eigen, typische en mogelijkheden biedende regio Parkstad centraal te stellen;

> ruimte te creëren voor leerlingen om op zoek te gaan naar passie, ambitie, talent en eigen verantwoordelijkheid;

> een optimale doorstroom binnen het Beroepscollege te realiseren;

> professionals, die handelen op basis van het principe Competentie, Autonomie en Relatie (CAR).

> Binnen het Beroepscollege doen we wat we zeggen en leggen hierover ook verantwoording af. We zijn voortdurend gericht op verbetering en leren van elkaar.

 

Visie

Het Beroepscollege geeft invulling aan de missie door een onderwijsvoorziening te realiseren, die verankerd is in 8 ankerpunten:

1. een optimale doorstroom binnen 5 leerwegen (arbeidsmarktgerichte, basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg) waarin de zone van persoonlijke, naaste ontwikkeling van de leerling en optimalisering van kansen centraal staat;

2. een goede samenwerking met het mbo;

3. een diploma en / of baangarantie voor alle leerlingen;

4. een heldere en transparante visie op de leerling en het leren;

5. een optimale zorgstructuur, mede in het kader van Passend Onderwijs;

6. een directe en intensieve betrokkenheid van ouders;

7. een school midden in de maatschappij;

8. een cruciale rol van de nieuwe media en mediageletterdheid bij het onderwijsleerproces.

Elke locatie heeft bij de implementatie van de visie haar eigen ontwikkeltraject, passend bij de cultuur en de kwaliteiten van de locatie en ontwikkelt zich in eigen tempo. Binnen het Beroepscollege Parkstad Limburg zijn wij een lerende organisatie. Wij delen dus actief informatie en leren van en met elkaar.

Direct naar