Onderwijsaanbod

De onderbouw

Naast de traditionele vakken zoals Nederlands, Engels, Duits en wiskunde wordt er in de onderbouw gewerkt in leergebieden. Door te werken in leergebieden wordt er een duidelijke samenhang tussen verschillende vakken zichtbaar. Het leergebied Mens & Maatschappij bestaat bijvoorbeeld uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levensbeschouwing. Het leergebied Mens & Natuur omvat de vakken biologie, natuur-/scheikunde en verzorging. Andere leergebieden zijn Sport & Beweging en Kunst & Cultuur. Elk leergebied heeft zijn eigen specifieke (digitale) lesmateriaal.

Voor alle onderbouwleerlingen bevat het lesaanbod ook een praktijkdeel in het kader van Leer-/Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Deze praktijklessen vinden plaats in de beroepsgerichte afdelingen onder de naam ‘Praktische Profiel Oriëntatie’. Gedurende leerjaar 1 en 2 verkennen de leerlingen de profielen Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Techniek en Diensten & Producten.

 

De bovenbouw

Aan het einde van leerjaar 2 wordt er een keuze gemaakt voor een van de profielen in de bovenbouw. Voor de locatie Holz is dit Zorg & Welzijn (inclusief Vakmanschapsroute) en Diensten & Producten. Er kan ook gekozen worden voor profielen op andere locaties. Zo heeft locatie Herle het profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie en worden de profielen voor Techniek uitgevoerd aan het Techniek College in Heerlen. Op de locatie Brandenberg en Herle kan eveneens gekozen worden voor het profiel Economie & Ondernemen.

TL-Plus, Kaderberoepsgerichte Leerweg en Basisberoepsgerichte Leerweg (LWOO)

De programma’s van de verschillende leerwegen zijn in de onderbouw grotendeels gelijk. Gezien het verschil in leerstijl en niveau wordt er in de TL+ en de kaderberoepsgerichte leerweg vooral nadruk gelegd op theoretische verwerking van de lesstof en in de basisberoepsgerichte leerweg met name op praktische verwerking. Voor leerlingen van de TL+ bestaat de mogelijkheid om na de vierde klas door te stromen naar de havo. De (+) betekent dat leerlingen bij ons examen doen in zeven vakken, waaronder een praktijkvak. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat vakken ook op een hoger niveau afgesloten kunnen worden.

Op de locatie Holz zitten de lwoo-leerlingen voornamelijk in de basisberoepsgerichte leerweg. De groepsgrootte van de klassen in deze leerweg is bewust kleiner. Hiermee streven wij naar maximale persoonlijke begeleiding voor elke leerling.

In ons vmbo-onderwijs is er veel aandacht voor praktische opdrachten. Daarnaast leren leerlingen tijdens de interne en externe stages wat het inhoud om in een bedrijf of instelling te werken en maken zij kennis met de ins en outs van hun mogelijke toekomstige beroep. Leerlingen die de basisberoepsgerichte opleiding afronden, kunnen binnen hun profiel doorstromen naar niveau 2 in het mbo (het middelbaar beroepsonderwijs, bv. het Arcus College of Leeuwenborgh). Voor leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg of de TL+ afronden, geldt dat zij binnen hun profiel kunnen doorstromen naar niveau 3 / 4.

 

Direct naar