Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar van bureau VSV (Voortijdig School Verlaten) werkt voor de uitvoering van de leerplichtwet nauw samen met het Bestuurscollege Parkstad Limburg, locatie Holz. Zo is de leerplichtambtenaar regelmatig op onze school aanwezig. Hij controleert of jongeren daadwerkelijk naar school gaan, maakt deel uit van het zorg- / adviesteam en als dat nodig is, speelt hij een adviserende en bemiddelende rol bij problemen. In Nederland is iedere jongere verplicht om élke (school-)dag naar school te gaan. Wie spijbelt of te laat komt, houdt zich niet aan de leerplichtwet.

Te laat

Leerlingen die te laat komen moeten zich meteen rechtstreeks melden in de les. De docent registreert standaard “te laat, zonder reden”. Deze melding kan alleen omgezet worden in “te laat met reden” na telefonisch (0455473500) en/of schriftelijk (groenekaart / mail: receptie.holz@bcpl.nl) contact door ouder(s)/verzorger(s) met de receptiemedewerker . Na 6x 1e uur te laat zonder reden, wordt er gemeld bij DUO en wordt de leerling door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek (BAS-gesprek). Dit gesprek vindt plaats op school. Ouders worden hiervan altijd in kennis gesteld door de leerplichtambtenaar.

3x “te laat zonder reden” resulteert in een meldplicht om 08.00u. De dag waarop de leerling zich moet melden wordt via een mail aan ouder(s)/verzorger(s) en de leerling bekend gemaakt.

Verzuim

Ouders worden verzocht ziekte van hun kinderen vóór 08.30 uur telefonisch te melden bij de receptie. Het telefoonnummer van de receptie is 045-5473500. Wanneer tijdens de eerste twee lesuren bij de aanwezigheidscontrole blijkt dat een leerling niet is afgemeld, wordt dezelfde dag contact met thuis gezocht. Na afloop van de afwezigheid wegens ziekte dienen de ouders hun kinderen een groene kaart mee te geven waarop het verzuim en de terugkeer naar school bevestigd wordt. Dit briefje moet bij de receptie ingeleverd worden. In andere gevallen dan ziekte mag alleen verzuimd worden na vooraf verkregen toestemming van de sectordirecteur of bij diens afwezigheid de teamleider. Ook tandarts- en doktersbezoeken moeten tevoren schriftelijk bij de receptie worden gemeld.

Wanneer een leerling ziek is en tussentijds naar huis wil, meldt hij dat aan de receptie, teamleider of administratie. Deze neemt contact op met de ouders alvorens de leerling te laten gaan. Wilt u zo goed zijn de thuiskomst van uw kind zo snel mogelijk (liefst onmiddellijk) telefonisch bij de receptie te bevestigen?

De teamleider kan vrijstelling verlenen voor gymnastieklessen die langer dan 3 weken verzuimd moeten worden. Wie korter verzuimt, moet tijdens de les in het gymnastieklokaal blijven. Ongemotiveerde afwezigheid kan bij herhaling een schorsing tot gevolg hebben. Bovendien wordt hiervan melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

BAS-project

Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz, neemt deel aan het BAS-project van Bureau VSV. BAS staat voor Bewust Aanwezig op School. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar wekelijks 1 dagdeel op school aanwezig is. De leerplichtambtenaar kan leerlingen uit de klas halen en direct aanspreken op het verzuim en / of te laat komen. Ouders hoeven hier vooraf niet van op de hoogte te worden gesteld. Natuurlijk worden ouders achteraf wel geïnformeerd over het gesprek dat heeft plaatsgevonden.

Verlof

Mede door ministeriële richtlijnen in dezen kunnen wij in principe geen vervroegde of verlate vakantie toestaan. Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 moet minimaal 2 maanden van tevoren aan de sectordirecteur worden overlegd.

Dit verlof mag:

 • éénmaal per schooljaar worden verleend
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Dit verlof is mogelijk wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Daarnaast zijn er gewichtige omstandigheden tot verlof buiten de schoolvakanties.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14 lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per jaar of minder moet vooraf of binnen 2 schooldagen na ontstaan van de verhindering aan de locatiedirecteur worden overlegd.

Extra verlof is mogelijk als een van de volgende omstandigheden zich voordoet: het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren;

 • verhuizing van het gezin: 1 dag;
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 lesdagen, afhankelijk van of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de leerling;
 • ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: duur in overleg met de sectordirecteur en / of de leerplichtambtenaar;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten, duur in overleg met de sectordirecteur; viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12ó-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)-jubileum van bloed- of aanverwanten voor 1 dag;
 • voor andere calamiteiten of naar het oordeel van de sectordirecteur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

De volgende situaties zijn in ieder geval nooit ‘andere gewichtige omstandigheden’:

familiebezoek in het buitenland;

 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden, als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de leerplichtwet 1969, moet minimaal 6 weken van tevoren via de locatiedirecteur bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden voorgelegd. Een dergelijk verlof kan bijvoorbeeld worden verleend als de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van een medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

Verlof moet schriftelijk door de ouders of verzorgers worden aangevraagd bij de (sector)directeur. Als er verlof voor méér dan 10 dagen wordt aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar. De aanvraag hiervoor kan door de ouders of verzorgers worden ingediend bij Bureau Voortijdig Schoolverlaten, Postbus 1, 6400 AA Heerlen, of via de locatiedirecteur van de school.

Een folder over vakantieverlof en vrij voor gewichtige omstandigheden kunt u opvragen bij:

Bureau VSV
Parkstad Limburg
045 4001133
info@vsv-parkstad.nl

De sectordirecteur is steeds verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.

Tegen die ouders die hun kind(-eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt door de leerplichtambtenaar.

Volledige leerplicht

Tot aan het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt, ben je volledig leerplichtig.

Kwalificatieplicht

Sinds het schooljaar 2007 / 2008 bestaat de partiële of gedeeltelijke leerplicht niet meer. Vanaf dat schooljaar geldt de kwalificatieplicht. Dat betekent, dat je, ook als je niet meer volledig leerplichtig bent (dus ná je 16e) toch nog naar school moet tot je 18e verjaardag. Je hoeft dan niet meer alle dagen naar school, maar kan ook gedeeltelijk werken en gedeeltelijk naar school gaan. Als je een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 2 haalt, heb je een startkwalificatie en ben je niet meer verplicht om naar school te gaan. Het mag natuurlijk nog wel.

VSV

Bureau Voortijdig Schoolverlaten werkt voor de Parkstadgemeenten en de gemeente Nuth aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Bureau Voortijdig Schoolverlaten heeft de volgende taken.

 • Het geven van informatie, advies en hulp aan scholen, leerlingen en ouders
 • Ervoor zorgen dat de leerplichtwet gehandhaafd wordt.
 • Optreden bij verzuim van leerlingen. Scholen zijn wettelijk verplicht verzuim te melden bij bureau VSV.
 • Samenwerken met andere instanties (Bureau Jeugdzorg, Justitie, Raad voor de Kinderbescherming, Impuls, etc.).
 • Inventariseren van de wijze waarop de school omgaat met afmeldingen en verzuim.
 • Mochten ouders, verzorgers en / of leerlingen de verplichtingen van de leerplichtwet niet naleven, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Hiermee wordt een gerechtelijke procedure gestart.

Medicijnbeleid

Met ingang van het schooljaar 2010 – 2011 is er binnen het bestuur van onze school een medicijnbeleid vastgesteld. Geneesmiddelen worden onderverdeeld in medicijnen en zelfzorgmiddelen. Onder medicijnen wordt verstaan alle door een arts voorgeschreven geneesmiddelen. Medicijnen worden zoveel mogelijk thuis door de ouders / verzorgers zelf toegediend. Alleen als een arts voorschrijft dat medicijninname tijdens de schooltijd moet geschieden, kunnen ouders / verzorgers aan school verzoeken de medicijnen tijdens schooltijd toe te dienen. Neemt u hiertoe contact op met de mentor van uw zoon of dochter. Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan geneesmiddelen die zonder recept in winkel of apotheek te koop zijn. Een voorbeeld van een bekend zelfzorgmiddel is “paracetamol”. Zelfzorgmiddelen worden niet door de school verstrekt. Ouders / verzorgers / leerling zijn zelf verantwoordelijk voor gebruik en inname van zelfzorgmiddelen tijdens schooltijd.

Direct naar