Zorg voor en begeleiding van de leerling is een kerntaak op het Beroepscollege Parkstad Limburg.

Binnen het Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz wordt gewerkt in teams. Een team is een groep leerkrachten die:

 • samen verantwoordelijk is voor een groep leerlingen;
 • geformeerd is rond een groep klassen;
 • verantwoordelijk is voor de totale vorming van een groep leerlingen, met name voor wat betreft de kennis van en over de individuele leerling, maar ook wat betreft de samenhang in didactische aanpak;
 • verantwoordelijk is voor de begeleiding van de leerlingen en het verzorgen van onderwijs in de breedste zin van het woord;
 • een pedagogisch, didactische eenheid vormt, die onderwijskundige initiatieven mag nemen binnen de schoolkaders;
 • met elkaar het onderwijs voor een groep leerlingen vorm wil geven vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de leerlingen;
 • zich een team voelt door gezamenlijke doelen en / of belangen;

Het team wordt geleid door een teamleider. Deze functionaris stuurt het team aan maar heeft ook de taak om docenten te coachen, begeleiden en stimuleren. Hij / zij heeft, naast de mentor, een specifieke rol in de zorgstructuur van Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz. Het team is verantwoordelijk voor het primaire proces.

De begeleiding van de leerlingen valt uiteen in een drietal gebieden:

 • studeren: de ontwikkeling van en goede studiehouding en studievaardigheden en de ondersteuning bij leer- en studieproblemen
 • kiezen: de ondersteuning bij een goede studie- en beroepskeuze
 • leven: de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Studeren

Dit gebied omvat alles wat met de studievoortgang in verband staat zoals het plannen van het huiswerk, de voorbereiding op proefwerken of het volgen en begrijpen van de lessen. De begeleiding op dit gebied vindt plaats door: vakdocent, mentor, teamleider, dyslexiecoach en remedial teacher.

Huiswerkbegeleiding en / of bijles behoort ook tot de mogelijkheden op school. Deze faciliteit wordt echter niet door school zelf aangeboden maar door Update Studiebegeleiding. De begeleiding vindt plaatst in een lokaal op onze locatie.

Vakdocenten: deze houden de vorderingen op het eigen vakgebied bij, verstrekken indien nodig extra opdrachten of geven tips voor de aanpak van een bepaald vakspecifiek probleem.

Mentor / Coach: dit is een klassendocent die zijn klas intensief begeleidt en die de communicatie verzorgt tussen enerzijds de klas of een individuele leerling uit die klas en anderzijds de ouders, de collega’s en de directie. Zowel bij achteruitgang in de studieresultaten als in het welbevinden van de leerling op school zal de mentor vaak het initiatief nemen tot een inventariserend gesprek en indien nodig contact opnemen met de ouders en de betrokken docenten.

Teamleider: hij of zij is belast met de dagelijkse leiding en organisatie van een bepaalde afdeling van de school en is het centrale verzamelpunt voor alle studie-informatie. De teamleider stelt zich op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen, ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs op zijn of haar afdeling en treedt regelmatig in overleg met de docenten. De teamleider bewaakt de registraties in het leerlingendossier, spreekt indien nodig leerlingen aan op hun gedrag en neemt indien nodig contact op met de ouders.

Overige contactpersonen:

 • Zorgcoördinatie / Coördinator centrale intake Holz – Brandenberg – Herle: dhr. Harry Lenoire
 • Vertrouwenspersonen: mevr. Anita Schetgens (vacature)
 • Decanaat mevr. Iris Rompen
 • Examensecretaris: dhr. Hub Collet
 • Medezeggenschapsraad: dhr. Sjef Sprooten / mevr. Ans Humblet (vacature (ouder- en leerlinggeleding))
 • Ondersteuningsplanraad: dhr. Harry Lenoire

Dyslexie / Dyscalculie: Leerlingen die dyslectisch zijn en in het bezit zijn van een officiële dyslexieverklaring hebben recht op een aantal faciliteiten gedurende hun schoolloopbaan. Dat betekent o.a. dat zij meer tijd krijgen om schriftelijk werk te maken e.d. Daarnaast geeft de dyslexiecoach deze leerlingen ondersteuning en volgt hij / zij ze tijdens de schoolloopbaan. Via school is het mogelijk om met het programma Kurzweil te werken.

Leerlingen met rekenproblemen helpen we eveneens. Ook aan deze leerlingen geven we extra ondersteuning en de coördinatie verloopt via de dyscalculiecoach.

Faalangst: Een slechte nachtrust, afgekloven nagels, geprikkeld of plotselinge ‘black-outs’. Het zijn zo maar symptomen van een fenomeen dat wordt gevangen onder de noemer faalangst. In elke klas zitten er leerlingen die er last van hebben.

Leerlingen die hun huiswerk goed leren en maken, maar die voor overhoring of examen ‘dichtslaan’. Leerlingen die hiervan last hebben komen in aanmerking voor faalangstreductietraining.

Plusvoorziening voor ‘overbelaste’ jongeren op het VMBO actief: Jongeren die vanwege een opeenstapeling van problemen een groot risico lopen op maatschappelijke en dus ook schoolse uitval, kunnen vanaf schooljaar 2011 – 2012 rekenen op extra ondersteuning. Nederland kent naar schatting een groep van 16.000 overbelaste jongeren. Zij leiden aan een opeenstapeling van problemen en lopen een groot risico maatschappelijk uit te vallen en zonder diploma het onderwijs te verlaten. Hun problemen reiken veel verder dan het onderwijs. Voor deze groep jongeren is extra begeleiding binnen of buiten de school mogelijk. Die extra begeleiding noemen we in heel Nederland de ‘Plusvoorziening’.

Binnen de regio Parkstad Limburg is gekozen om deze groep van ‘overbelaste’ jongeren extra intensieve begeleiding vanuit het project te bieden. Het doel is hen daar waar mogelijk binnen school en opleiding te houden. Zodoende kan de school worden afgesloten met een diploma en wordt de noodzakelijke extra zorg om de school heen georganiseerd. Waar nodig zal echter een oplossing buiten school gezocht worden. Dit gebeurt altijd met instemming van ouders of verzorgers en binnen de kracht van het netwerk van de jongere, het gezin en de aanvullende schoolse- of zorgvoorzieningen van de hulpverlening. De extra begeleiding die door de Plusvoorziening wordt geboden is aanvullend op de zorgstructuur die permanent in school aanwezig is.

In de regio Parkstad Limburg is dit project toegankelijk voor alle ‘overbelaste’ jongeren die in het 3e of 4e leerjaar van het VMBO zitten. Vraag er naar bij je mentor of de zorgcoördinator als je denkt hiervoor in aanmerking te komen. Het initiatief mag ook genomen worden door de mentor. Samen met de jongere (en zijn ouder(s) / verzorger(s)) wordt er dan gewerkt aan een passende oplossing voor alle partijen.

Kiezen

In de loop van hun opleiding aan het Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz moeten de leerlingen twee keer een keuze maken die de mogelijkheden van een verdere studie of een later beroep sterk beïnvloedt: bij de overstap van de onderbouw naar bovenbouw en in het laatste jaar als het gaat om de vervolgopleiding. Een decaan is gespecialiseerd in het begeleiden van die keuze.

Hij is op de hoogte van alle mogelijke vervolgopleidingen en weet bovendien welke vakken de diverse opleidingen eisen. Als het moment aanbreekt waarop uw kind deze keuze moet gaan maken, wordt u uitgebreid geïnformeerd.

Leven

Het normale onderwijs- of leefklimaat is niet voor elke leerling even gemakkelijk en soms raken leerlingen de weg kwijt door problemen van sociaal-emotionele aard.

Soms kunnen deze problemen door een gesprek met de mentor / vakdocent, teamleider of zorgcoördinator tot een oplossing worden gebracht. In eerste instantie zal onze medewerker trachten aard, oorzaak en omvang van de problematiek voor zichzelf en voor de leerling helder te maken. Vaak kan vervolgens in onderling overleg een oplossing voor de situatie worden gevonden. Indien de problemen van dien aard zijn dat de mogelijkheden van onze medewerkers om hulp te bieden tekort schieten, wordt het interne Zorgadviesteam (IZO) of externe Zorgadviesteam (RTO) – met deskundigen van buitenaf – geraadpleegd. Per locatie is er een zorgcoördinator.

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid-Limburg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Als je in de 2e klas van het Voortgezet Onderwijs zit nodigen we je uit voor een gezondheidsonderzoek. Maar je kunt ook zelf contact opnemen met het team JGZ, als je vragen hebt. Het team JGZ werkt nauw samen met school en met andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Gezondheidsonderzoek: In de tweede klas van de middelbare school krijg je een uitnodiging van de jeugdverpleegkundige voor een gezondheidsonderzoek. Ze kijkt dan naar je lichamelijke én je geestelijke gezondheid. Dus of je lichaam gezond is en hoe je je voelt. Ook praat je met haar over je gedrag en leefgewoonten, zoals eten, roken, alcoholgebruik en sporten. Het onderzoek vindt op school plaats en duurt ongeveer 20 minuten. Als je ergens last van hebt of je zit niet lekker in je vel, zeg dit dan zeker tegen de jeugdverpleegkundige! Zij vertelt niks door zonder jouw toestemming en kan je helpen met je problemen. En als je extra hulp of zorg nodig hebt, kijkt ze samen met jou wat daarvoor nodig is.

Aanvullende informatie is erg belangrijk!

Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we je van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Laat de uitnodiging en vragenlijst ook even aan je ouders zien, zodat zij weten dat je bent uitgenodigd en waarnaar gevraagd wordt. Vul de vragenlijst dan in en neem ‘m mee naar het gezondheidsonderzoek. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met al je gegevens.

Inentingen: Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden twee HPV prikken (vaccin tegen baarmoederhalskanker). Hiervoor ontvang je een uitnodiging.

Terugdringen schoolverzuim wegens ziekte: Jongeren die vaak verzuimen, lopen een grotere kans om geen diploma te halen dan leeftijdgenoten die weinig lessen missen. Daarmee nemen hun kansen op een goede vervolgopleiding en baan af, terwijl de gezondheidsrisico’s toenemen.

Daarom werkt de Jeugdgezondheidszorg nauwer samen met de school en het regionale bureau leerplicht, om het verzuim bij ziekte terug te dringen en achterliggende problemen snel aan te pakken.

Vragen of zorgen?: Als je vragen hebt of je zit niet lekker in je vel, neem dan gerust zelf contact op met het Team JGZ. Of loop eens binnen bij de jeugdverpleegkundige als ze op school is. Ook ouders kunnen met vragen of zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van hun zoon / dochter contact opnemen met het Team JGZ.

WIJ HELPEN U GRAAG!

 

De GGD doet meer

 • We kijken of de school of het kinderdagverblijf van uw kind schoon en veilig is en geven waar nodig adviezen om de hygiëne en veiligheid te verbeteren.
 • We helpen scholen om hoofdluis te voorkomen en / of te bestrijden.
 • Ook ondersteunen we scholen bij hun lessen en / of projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksuele vorming.
 • Jongeren t/m 24 jaar kunnen met al hun vragen over seksualiteit en soa gratis terecht bij Sense, het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD’en in Limburg.
 • Elk jaar doet de GGD Zuid Limburg onderzoek naar de gezondheid en het welbevinden van alle kinderen van 12 tot 18 jaar in Zuid-Limburg. Gemeenten en scholen gebruiken de resultaten van dit onderzoek bij het maken van beleid.

 

Vragen en informatie

Jeanny Baur Verpleegkundige

Ria Grond Doktersassistente

Sigrid van de Graaf Jeugdarts

Team JGZ Kerkrade
is aanwezig op: Maandag t/m vrijdag
Emailadres:
infojgz.parkstadoost@ggdzl.nl
ria.grond@ggdzl.nl

Telefoon:
045-8506692
06-46711087 (doktersassistente)

www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg

Direct naar