MR

Medezeggenschapsraad

De MR is het inspraakorgaan waarin alle belanghebbenden in de school zijn vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel de ouders, leerlingen als personeel. Het is de taak van de MR om ervoor te zorgen dat iedereen in staat gesteld wordt zijn belangen en inzichten naar voren te brengen, toe te lichten of te verdedigen in een klimaat van openheid, openbaarheid en vertrouwen. De medezeggenschapsraad van het Beroepscollege, locatie Holz, mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de meest uiteenlopende zaken aangaande de locatie Holz. Daarnaast heeft de raad op basis van de wet en de afgesproken bovenwettelijke bevoegdheden instemmingsrecht bij een veelheid aan onderwerpen.

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Beroepscollege, locatie Holz, mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de meest uiteenlopende zaken aangaande de locatie Holz. Daarnaast heeft de raad op basis van de wet en de afgesproken bovenwettelijke bevoegdheden instemmingsrecht bij een veelheid aan onderwerpen.

De MR bestaat uit:
– 2 personeelsleden (M. Elemans en. F. Weah)
– 1 lid uit de oudergeleding (Dhr. P Wetzels)
– 1 lid uit de leerling geleding (vacature)

De MR vergadert minimaal 6 maal per jaar over de door de directie aangeleverde stukken. Daarnaast vergadert de personeelsgeleding van de MR wekelijks.
Holz is onderdeel van het Beroepscollege. Namens de MR van de Holz neemt 1 lid van de personeelsgeleding en 1 lid van de ouder/leerlinggeleding zitting in de GMR van SVO|PL . Hier worden zaken besproken die het hele SVO|PL aangaan. Daarnaast hebben deze afgevaardigden ook zitting in de Raad van Advies Overleg en Informatie-uitwisseling van het Beroepscollege. Namens het Beroepscollege hebben 6 leden zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SVO|PL. Brandenberg en Holz zijn vertegenwoordigd door een personeelslid en een leerling of ouder. In deze raad worden schooloverstijgende zaken besproken en voorzien van advies of instemming. Het College van Bestuur van SVO|PL is hierbij de gesprekspartner.

Voor informatie over of belangstelling voor de Medezeggenschap op de Holz kunt u per e-mail contact opnemen met voorzitter M. Elemans (aml.elemans@svopl) of secretaris F. Weah (feamc.weah@svopl.nl). 

 

 

Bestanden

Jaarverslagen