Huisregels

Huisregels 2017-2018
Beroepscollege – Locatie Holz

 1.  Het schoolgebouw is op schooldagen toegankelijk van 08.00u – 17.00u
 2. Ik volg altijd de instructies van alle personeel op.
 3. Ik heb altijd het schoolpasje bij me.
 4. Ik gebruik alleen de leerlingeningang.
 5. Als ik het slachtoffer ben of dreig te worden van een ruzie, pesterij of ongeval, meld ik me bij de mentor of teamleider
 6. Ik ben op tijd in de les aanwezig en heb alle spullen voor de desbetreffende les bij me.
 7. Als ik te laat kom, ga ik direct naar de les. Op aangeven tijdstippen kan ik bij de receptie een briefje inleveren met de reden van het te laatkomen. Na 3x te laat “zonder reden” blijf je een uur na op het door school bepaalde moment.
 8. Kortdurend verlof om te verzuimen (enkele lesuren) meld ik via een verlofbriefje (groene kaart), verkrijgbaar bij de teamleider. Het verlofbriefje moet door één van de ouders/verzorgers ondertekend worden en wordt ingeleverd bij de teamleider. Bij afwezigheid door ziekte lever ik dit zelfde briefje ondertekend door ouders/verzorgers meteen in als ik weer op school ben. Op de eerste dag van mijn afwezigheid dienen mijn ouder(s)/verzorger(s) me tussen 8.00 uur – 9.00 uur telefonisch af te melden (Tel.nr.: 045-5473500). Ben ik na het weekend nog afwezig, dan dienen mijn ouders een tweede melding te doen. Verlof voor langere tijd (1 dag of meer) dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de sectordirecteur.
 9. Als ik tijdens schooltijd ziek word, meld ik me bij de teamleider of de receptie. Er wordt dan contact gezocht met één van de ouders/verzorgers. Na onderling overleg mag ik   eventueel naar huis. Is er geen contact geweest, dan mag ik niet naar huis.
 10. Ik hang mijn jas op in de garderobe of ik leg hem in mijn locker. In de klas heeft dus niemand een jas bij zich. In het gebouw mag ik geen hoofddeksel dragen.
 11. Eten en drinken is alleen toegestaan in aangewezen pauzeruimtes en op het schoolplein.niet bij de poort rondhangen.wezen plaatsen (souterrain, aula/kantine, schoolplein)
 12.  Ik mag niet roken in het gebouw en het schoolterrein
 13. Op school kleed ik me correct.
 14. Tijdens de schooldag blijf ik op het schoolterrein binnen de omheining en binnen de belijning (onderbouw). De leerlingen van de bovenbouw mogen zonder tegenbericht van ouder(s)/verzorger(s) tijdens tussenuren/pauze wel van het terrein af.
 15. Ik kom alleen in de fietsenstalling om mijn fiets te stallen of op te halen. Brommers worden op de daarvoor aangegeven plek gestald.
 16. Op het schoolterrein loop ik met de fiets of scooter/ brommer aan de hand.
 17. Ik houd onze school en het schoolplein schoon. Iedere leerling heeft minimaal één keer per jaar een corveebeurt en kan strafcorvee opgelegd krijgen.
 18. Alcohol en drugs zijn op onze school absoluut verboden! Overtreding van deze regel kan ernstige consequenties hebben. Bij het in bezit hebben of verhandelen van drugs wordt de politie ingeschakeld en kan definitieve verwijdering van school plaatsvinden.
 19. Als ik een proefwerk heb gemist, spreek ik met de docent af wanneer ik het inhaal.
 20. Als ik uit de les verwijderd wordt, meld ik me met de gele kaart bij de receptie/leerlingenzorg.

  ALGEMEEN

 21. De huisregels van het Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Holz gelden ook tijdens buitenschoolse activiteiten.
 22. De gsm mag in de pauzes en tussenuren overal gebruikt worden. In de les mag de gsm alleen gebruikt worden met toestemming van de docent. Indien een leerling zich niet aan de regels houdt, dient de leerling de gsm in te leveren bij de docent/teamleider. Aan het einde van de schooldag krijgt de leerling deze van de teamleider terug.
 23. Voor het maken van beeld- en geluidsopnames is altijd toestemming van de schoolleiding nodig.
 24. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ver lies, diefstal en/of beschadi ging van eigendom van de leer ling. Neem dus geen waardevolle spullen mee naar school.
 25. De school is bevoegd ter controle op de naleving van verbodsbepalingen om leerlingen aan de kleding, op meegevoerde voorwerpen en de door leerlingen in gebruik zijnde kasten of lockers op de aanwezigheid van verboden voorwerpen te controleren (niet fouilleren). De controles worden bij voorkeur door ten minste twee door de schoolleiding aangewezen personen uitgevoerd in aanwezigheid van de betrokken leerling.
 26. Schade door vernieling van schooleigendom moet betaald worden door de leerling (c.q. de ouders/verzorgers) die de schade veroorzaakt heeft. Er kan een melding gemaakt worden bij de politie.
 27. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.
Direct naar