Ouderraad

Uw zoon of dochter zit bij ons op school. Wij willen graag dat u als ouder/verzorger inbreng hebt in waar we mee bezig zijn, wat onze plannen zijn, enzovoorts. Om die reden is er een ouderraad. De taken van zo’n ouderraad zijn niet in de wet geregeld: een school mag een ouderraad hebben, maar dat hoeft niet.

Ouderraad Holz

Wat ons betreft is een ouderraad voor vmbo Holz meer dan wenselijk: we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor uw kind en dan mag u ook bijvoorbeeld de volgende taken uitvoeren:

  • Gevraagd of ongevraagd adviseren aan de medezeggenschapsraad als geheel of aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad over – met name – die aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan.
  • Medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten – in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
  • Organiseren van dienstverlening aan ouders en beleggen van vergaderingen met ouders – in overleg met het bevoegd gezag.
  • Regelmatig terugkerende gedachtenwisseling met de schoolleiding over de algemene gang van zaken op school en over de ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Als lid van de ouderraad voert u een paar keer per jaar (bijvoorbeeld één keer per zes weken in de avonduren een gesprek met de directie van onze locatie. Indien wenselijk kunnen we daar ook anderen bij uitnodigen (bijvoorbeeld een externe deskundige op een bepaald terrein).