Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen van BcPL vmbo Holz

 

Betreft: ouderraad

Geachte ouders/verzorgers,

Uw zoon of dochter zit bij ons op school. Ik wil graag dat u als ouder/verzorger inbreng hebt in waar we mee bezig zijn, wat onze plannen zijn, enzovoorts. Om die reden ga ik een ouderraad installeren. De taken van zo’n ouderraad zijn niet in de wet geregeld: een school mag een ouderraad hebben, maar dat hoeft niet.

Wat mij betreft is een ouderraad voor vmbo Holz meer dan wenselijk: we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor uw kind en dan mag u ook bijvoorbeeld de volgende taken uitvoeren:

  • Gevraagd of ongevraagd adviseren aan de medezeggenschapsraad als geheel of aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad over – met name – die aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan.
  • Medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten – in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
  • Organiseren van dienstverlening aan ouders en beleggen van vergaderingen met ouders – in overleg met het bevoegd gezag.
  • Regelmatig terugkerende gedachtewisseling met de schoolleiding over de algemene gang van zaken op school en over de ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Als lid van de ouderraad voert u een paar keer per jaar (bijvoorbeeld één keer per maand) inde avonduren een gesprek met de directie van onze locatie. Indien wenselijk kunnen we daar ook anderen bij uitnodigen (bijvoorbeeld een externe deskundige op een bepaald terrein).

Voor nu vraag ik u om na te denken over de vraag of u lid wilt worden van onze ouderraad. Laat u me dat weten voor 21 maart door een mailtje te sturen naar agw.wijnants@svopl.nl. (vermeld u ook alvast een voorkeursavond voor een eerste bijeenkomst!)

Na 21 maart zal ik dan een eerste bijeenkomst regelen, waar we vervolgafpraken maken.

 

Hopelijk meldt u zich aan!

 

Met vriendelijke groeten,

A.G.W. (Twan) Wijnants

Sectordirecteur a.i. BcPL vmbo Holz

Direct naar